HOMENAŠE PRODUKTYNAŠE SLUŽBYKONTAKTYReference
Obchodní podmínky
Úvodní ustanovení:
     Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla, za kterých firma Flexipartner, IČ: 627 56 711,
sídlem Třída Míru 60, 530 02 Pardubice, poskytuje své služby a dodává zboží svým obchodním partnerům.
Dodací podmínky a cena:
     1. Zboží a služby budou poskytnuty a dodány na základě písemné smlouvy nebo písemné objednávky zaslané poštou či elektronickou formou s následným dosláním originálu objednávky. Kupující je povinen objednávku zaslat na vlastní náklady. Zasláním objednávky zároveň stvrzuje, že je seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami firmy Flexipartner a že s nimi bezezbytku souhlasí.
     2. Cena zboží a služeb je smluvní a bude stanovena vždy při zadání objednávky. Cena na objednávce bude vždy uvedena bez příslušného DPH.
     3. Dopravné ani balné firma neúčtuje u reklamních dárků, předmětů a u služeb poskytovaných v rámci DTP prací. U ostatních služeb se může cena za dopravu objevit, ale klient bude vždy s touto platbou seznámen při zaslání cenové nabídky. Toto ustanovení platí na území České republiky. Zahraniční zakázky řešíme individuálně případ od případu.
     4. Přechod nebezpečí vzniku škody na zboží přechází z firmy Flexipartner na kupujícího v okamžiku předání zboží kupujícímu. K prokazatelnému a řádnému převzetí slouží dodací list, který bude kupujícím řádně potvrzen při převzetí zboží.
     5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem uhrazení plné kupní ceny v hotovosti nebo dnem připsání plné kupní ceny zboží na účet firmy Flexipartner.
     6. Kupující bere na vědomí, že reklamní předměty, které mu firma Flexipartner dodá, jsou tím, že je na nich již umístěno logo (znak, název) kupujícího, pro firmu Flexipartner nadále neupotřebitelné. Kupující zasláním potvrzené objednávky souhlasí s tím, že již jednou objednané a následně dodané reklamní předměty není možné vrátit, s vyjímkou standardního reklamačního řízení z důvodu vady dadaného zboží.
Platební podmínky:
     1. V počátcích smluvního vztahu je nutno zaplatit kupní cenu na základě zálohové faktury vystavené firmou Flexipartner, plná částka uvedená na faktuře musí být uhrazena před dnem dodání zboží. Druhou variantou je uhrazení ceny v hotovosti nejpozději v den dodání zboží. O přechodu na jiný způsob plateb za zboží a služby si firma Flexipartner vyhrazuje právo rozhodnout dle vlastního uvážení.

Pokud nebude využito ustanovení předchozího odstavce platí následující ustanovení.

     2. 50% kupní ceny zboží či realizace služeb kupující uhradí na základě zálohové faktury se splatností 5 kalendářních dnů. Tato faktura bude vystavena při konečném potvrzení objednávky s cenovou nabídkou. Veškeré dodávky zboží a služeb budou realizovány až po připsání plné peněžní částky zálohové faktury na účet firmy Flexipartner.
     3. Zbývajících 50% ceny zboží či realizace služeb kupující uhradí na základě faktury se splatností 14 kalendářních dnů od doby dodání zboží. Tato faktura bude kupujícímu doručena zároveň s dodávkou zboží či dnem dokončení služby.
     4. U všech zakázek, kde cena bez DPH přesáhne částku 30.000,- Kč, bude vždy vyžadována záloha min 50% z ceny realizace zakázky. Skutečnou výší zálohy určí firma Flexipartner na základě posouzení bonity klienta.
     5. Dnem dodání se rozumí den předání zboží kupujícímu nebo den dokončení objednaných služeb.
     6. Dnem splatnosti se rozumí den připsání peněžní částky na účet firmy Flexipartner, nikoli den odeslání peněžní částky z účtu kupujícího. Kupující se tudíž zavazuje podat příkaz k úhradě peněžní částky, s ohledem na délku bankovních služeb a převodů, nejpozději 4 kalendářní dny před dnem splatnosti faktury.
     7. Při prodlení platby způsobené kupujícím se kupující zavazuje uhradit firmě Flexipartner navýšení smluvené ceny o 0,1% za každý kalendářní den prodlení platby. Do tohoto článku nespadají případy, kdy den splatnosti faktury připadá na sobotu, neděli nebo státem stanovený svátek. V těchto případech je automaticky dnem splatnosti první pracovní den navazující na tyto dny.
Reklamace dodávky:
     1. Reklamace chybného množství a zjevně poškozeného zboží je kupující povinen uplatnit v okamžiku převzetí dodávky.
     2. Reklamace ostatní, tj. např. reklamace vady tisku apod. musí kupující uplatnit nejpozději do 8 kalendářních dnů.
     3. Na reklamace podané jinak než ve výše uvedených bodech nemusí brát firma Flexipartner zřetel.
     4. Záruční výměnu lze provést pouze u zboží bez potisku dodané kompletní a v originálním obalu. Jinak bude reklamace řešena formou opravy do 30-ti kalendářních dnů, od data doručení reklamace k rukám firmy Flexipartner.
     5. Nároky na náhradu nepřímých nákladů a následných škod z důvodu nedodržení dodací lhůty či vady zboží jsou z odpovědnosti firmy Flexipartner vyloučeny.
Dodací lhůta:
     Dodací lhůta je datum uvedené na potvrzené objednávce. Tato lhůta je platná pouze v případě, že v den potvrzení objednávky jsou kupujícím dodány kompletní podklady pro tisk či jinou realizaci zakázky. Firma Flexipartner neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v důsledku vyšší moci (přírodní vlivy, stávky, blokády hranic, zákonné omezení dovozu a vývozu apod.) Firma Flexipartner se v takovém případě zavazuje kupujícího informovat a vyhrazuje si právo buď prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez jakékoliv odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu z nesplnění smlouvy.
Podklady pro tisk:
     Objedná-li si kupující potisk zboží, dodá podklady v digitální podobě ve formátu *.crd, *.ai nebo *.eps (ve křivkách, bez bitmap, obrysy převedené na objekt) a v příloze zřeteně a jednoznačně popíše barvy a umístění potisku. Nesplnění této části objednávky zprošťuje firmu Flexipartner odpovědnosti za dodržení dodací lhůty a kvalitu tisku. Dodání podkladů pro tisk je možné i v jakékoliv jiné formě, jejich zpracování do použitelné formy se pak účtuje 600,- Kč/hodinu grafického zpracování.

flexipartner @ flexipartner.comREKLAMA

Tisk pro firmy www.flexipartner.cz
www.kopirkavpasazi.cz www.flexitv.cz


Aktuality

říjen 2012

Naše centrum digitálního tisku pod jménem Kopírka v pasáži najdete nově v přízemí OC Grand v Pardubicích.
© 2009 Flexipartner